Preloader image
Title Image

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

 

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten (“de Overeenkomst van Opdracht”) tussen Gunjezelfeentien (“de Opdrachtnemer”) en opdrachtgevers (“de Opdrachtgever(s)”), of hun rechtsopvolgers.

 

1.2

Bij tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten die horen bij de Overeenkomst van Opdracht is de volgorde van voorrang de volgende:

  1. de Overeenkomst van Opdracht;
  2. de bijlagen bij de Overeenkomst van Opdracht;
  3. eventuele andere documenten bij de Overeenkomst van Opdracht;
  4. deze algemene voorwaarden.

 

1.3

Door ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

1.4

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de Overeenkomst van Opdracht binden de Opdrachtnemer alleen als deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door de Opdrachtnemer.

 

1.5

Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn voor de Opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

 

 

2. Werkruimte en faciliteiten

 

Gunjezelfeentien en Opdrachtgever bepalen in onderling overleg op welke plaats(en) de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als partijen overeenkomen dat dit op kantoor van de Opdrachtgever is, zorgt de Opdrachtgever voor passende werkruimte. De Opdrachtnemer houdt zich aan de bij de Opdrachtgever geldende huisregels. De Opdrachtgever stelt aan de Opdrachtnemer alle faciliteiten beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, zoals passende automatiseringsfaciliteiten.

 

 

3. Tarieven en kosten van de opdracht

 

3.1

In de Overeenkomst van Opdracht staat aangegeven of in de tarieven zijn begrepen reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Als deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. De tarieven en kosten van de opdracht zijn exclusief btw.

 

3.2

De Opdrachtnemer heeft het recht per kalenderjaar de tarieven en kosten van de Overeenkomst van Opdracht te wijzigen overeenkomstig de prijsstijgingen in de CBS prijs index. De Opdrachtnemer maakt deze wijzigingen binnen een redelijke termijn voor het ingaan daarvan schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend. Als de Opdrachtgever niet binnen een termijn van een kalendermaand

schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, wordt ervan uitgegaan dat hij deze stilzwijgend accepteert. Als de Opdrachtgever binnen de bepaalde termijn schriftelijk bezwaar maakt, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst van Opdracht eenzijdig te beëindigen.

 

 

4. Betalingsvoorwaarden

 

4.1

Het tarief en de kosten worden conform afspraken in de Overeenkomst van Opdracht maandelijks in rekening gebracht. Tenzij in de Overeenkomst van Opdracht een andere betalingsperiode wordt aangegeven. Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet worden betaald op de wijze zoals aangeven op de factuur.

 

4.2

Als de Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn en op de aangegeven wijze heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

 

4.3

Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

5. Uitvoering van de opdracht

 

5.1

De uitvoering van de dienstverlening gebeurt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

5.2

De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht of delen hiervan, in overleg met de Opdrachtgever, uit te besteden aan gekwalificeerde derden.

 

 

6. Start, duur en verlenging van de opdracht

 

De start en duur van de opdracht zijn bepaald in de door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst van Opdracht. In geval van verlenging van de opdracht zal door partijen hiervoor een nieuwe Overeenkomst van Opdracht worden opgesteld.

 

 

7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 

7.1

Partijen hebben het recht de Overeenkomst van Opdracht tussentijds eenzijdig schriftelijk op te zeggen als dit met opgave van gegronde redenen gebeurd. De opzegtermijn die bij tussentijdse eenzijdige opzegging van de Overeenkomst van Opdracht geldt, is minimaal een kalendermaand, dan wel conform de inzet zoals is opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht. De Opdrachtnemer houdt aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking wordt gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtnemer zal met de Opdrachtgever overleggen over de overige gevolgen van een zodanige opzegging.

 

7.2

Partijen hebben het recht de Overeenkomst van Opdracht door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen als:

  1. De Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht te voldoen; of
  2. een Partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surseance van betaling verkeert.

 

 

8. Opschorting en ontbinding van de opdracht

 

De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht of een gedeelte daarvan tijdelijk op te schorten als de Opdrachtgever een verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Opdracht niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel hij in strijd handelt met de Overeenkomst van Opdracht. Opschorting van de uitvoering van de opdracht verandert niets aan de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade als gevolg van de opschorting. Verder houdt de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst van Opdracht geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

 

 

9. Vertrouwelijkheid

 

De Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke (zakelijke

en technische) informatie en gegevens van de onderneming van de Opdrachtgever voor de duur van 1 jaar na beëindiging van de opdracht. Tenzij in een door de Opdrachtnemer ondertekende geheimhoudingsverklaring anders is afgesproken.

 

 

10. Eigendom en gebruik

 

10.1

De Overeenkomst van Opdracht heeft niet tot gevolg dat programmatuurhulpmiddelen, – routines, – modules en andere standaard programmatuurproducten, en daaraan verbonden schriftelijke informatie, die het (intellectuele) eigendom van de Opdrachtnemer of van een derde zijn, op grond van enige titel aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 

10.2

Als door de Overeenkomst van Opdracht kennis aan de Opdrachtgever wordt overgedragen of anderszins schriftelijk informatie aan de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, dan mag de Opdrachtgever deze kennis en/of informatie uitsluitend binnen de eigen organisatie te gebruiken en moet de Opdrachtgever deze kennis en/of informatie uitdrukkelijk als vertrouwelijke informatie beschouwen.

 

10.3

Als aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie afkomstig is van een derde, dan gelden de aan (intellectuele) eigendom gestelde voorbehouden onverkort voor de Opdrachtgever.

 

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1

De Ondernemer is aansprakelijk (beroepsaansprakelijkheid) voor schade door toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid voor deze schade wordt beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht tot dan heeft ontvangen met een maximum van zes maanden.

 

11.2

De aansprakelijkheid (bedrijfsaansprakelijkheid) van de Ondernemer waarbij een beroep wordt gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.

 

 

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

12.1

Op de Overeenkomst van Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2

Partijen behouden het recht om geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, voor te leggen aan een geschillencommissie bestaande uit een lid namens de Opdrachtgever, een lid namens de Opdrachtnemer en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk. Als hier geen bindende uitspraken uit voort komen, dan kan worden besloten de geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter.